גמולים לקורסי האקדמיה המקוונת של מכון מופ"ת

  • התכניות והקורסים המקוונים, של מוכן מופ"ת, מוכרים לגמול על-ידי הגף לפיתוח מקצועי לעו"ה במסלול הלא מתוקצב*.
  • הקורסים במתווים "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" יופיעו באתר משה"ח. אין צורך להגיש טפסים, אלא רק להירשם במכון מופ"ת. המכון יעביר את רשימות הזכאים למשרד.
  • על מנת לקבל גמולים, בכל המסלולים, יש להגיש את התעודות ו/או גיליונות הציונים ביחידה לפיתוח מקצועי במחוז אליו משתייך הלומד.
  • הזכאות תינתן על-פי הפירוט להלן:
חשוב: קורסים המוכרים ללימודי תואר שני לא יוכרו לקידום מקצועי ולהפך. לא תהא זכאות כפולה לקידום מקצועי בעבור אותם קורסים.​
כל האמור לעיל בכפוף לשינויים במדיניות הגמולים של משרד החינוך​.
*במסלול הלא מתוקצב המשתלמים משלמים את שכה"ל הנדרש​