ילדוּת והמעשה החינוכי

מרכזת

ד"ר נאוה דקל

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

מבוא

צוות החשיבה עוסק בבחינת הקשר בין היחס לילדוּת ולנעורים בתקופות ובחברות שונות לבין "המעשה החינוכי". לשם כך יש לבחון בראש ובראשונה את אופייה של הילדוּת כמושג חברתי וכמשתנה התלוי באירועים היסטוריים, במיקום גיאוגרפי ובמבנה חברתי-תרבותי. להבנה של היבטים שונים בחוויית הילדוּת והנעורים האישית והחברתית יש תרומה משמעותית לחשיבה על חינוך ועל תפקידם ומעמדם של מורים ומורות. צוות החשיבה מתמקד בתפיסות ובדימויים של ילדוּת ונעורים, בשיח העכשווי על אופייה של הילדוּת ובהיבטים שונים של חוויית הילדוּת והנעורים בארץ ובעולם, ומחפש את נקודות החיבור בין הבנת עולם הילדוּת והנעורים לבין המעשה החינוכי והמתודות החינוכיות המתאימות לעולם זה.
מעבר לבחינה היסטורית וסוציולוגית של הקשר בין תפיסות הילדות לחינוך, הקבוצה מתמקדת בשאלת השיח על ילדות והיחס אליה במציאות הגלובאלית ובחברה הישראלית כיום, ובקשר בינם לבין הגישות החינוכיות המיושמות במערכת החינוך. עוד עוסק הצוות בשאלת הקשר בין תפיסות ילדות לבין מעמדם ותפקידם של המורות והמורים.

מטרות צוות החשיבה

  • בחינה מעמיקה של הקשר בין שינויים בתפיסות הילדוּת לבין שינויים שחלו בגישות החינוכיות וביחס לתפקידם של המורות ומורים בארץ.
  • גיבוש הצעות מעשיות לשילוב בין הבנה של חיי הילדים כיום לבין הפרקטיקות החינוכיות.
  • העלאת המודעות בקרב אנשי חינוך לקשר בין ילדות לחברה ולחשיבות של חיבור בין עולם הילדות, על היבטיו השונים, לבין המעשה החינוכי ותפקידם של המורות והמורים.

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשע"ט

  • סיום הניתוח של המחקר האיכותני שהצוות ערך בנושא תפיסות ילדוּת בקרב מורות ומורים כיום והשלכותיהן החינוכיות, בהתאם לתיאוריה המעוגנת בשדה.
  • כתיבת מאמר ופרסום.
  • הצגת ממצאי המחקר בכנסים שהצוות מתכנן להשתתף בהם.
  • בחינת האפשרות להרחבת המחקר בנושא תפיסות ילדות בקרב מורות ומורים מעבר לחינוך הממלכתי.