התמחות וכניסה להוראה

מרכזים

ד"ר שרה זילברשטרום

משרד החינוך

ד"ר אסתי פיירסטיין

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע;

איתן שוורץ

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

רכזי יחידות שלב הכניסה למקצוע, רכזי ההתמחות בהוראה, רכזי המורים החדשים ורכזי הקורסים להכשרת חונכים ומלווים הם שמפעילים במוסדות האקדמיים את מערך ההתמחות והכניסה להוראה למתמחים ולמורים חדשים. הם מפעילים סדנאות סטאז', חממות, קורסים למורים חדשים, קורסים להכשרת חונכים ומלווים, וכן ימי עיון ויוזמות ייחודיות, ובמסגרת תפקידם הם יוצרים את הגשר בין האקדמיה לבין השדה. חברי הפורום מהווים יחד קבוצה בעלת מוטיבציה גבוהה ותחושת שליחות בכל הקשור לקליטת מורים חדשים במערכת החינוך, והם משמשים אנשי קשר למימושו של יעד הקליטה המיטבית של עובדי הוראה חדשים.

מטרות הפורום

  • העצמת הרכזים כקבוצה ייחודית המובילה את שלב הכניסה להוראה.
  • התמקצעות והפריה הדדית של תת-הקבוצות המרכיבות את הקבוצה השלמה: רכזי התמחות, רכזי מורים חדשים, ראשי היחידות, רכזי חממות ורכזי הקורסים להכשרת חונכים ומלווים.
  • למידה משותפת של ידע פדגוגי, ארגוני ואקדמי בתחום של הוראה קלינית והשתמעותה לשלב הכניסה.
  • היוועצות ופתרון בעיות המתעוררות במהלך ההפעלה של כלל תהליכי הכניסה להוראה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

הוראה קלינית וניהול כיתה והשתמעותן לשלב הכניסה להוראה

העמקת ההבנה של תהליכי הוראה ראויים כתהליך קליני המאפשר התייחסות לפרט ומחבר בין תיאוריה לבין מעשה, לצד מיומנויות של הנהגת כיתה.

השלם וחלקיו: תרומה הדדית ומענה לצורכיהם של משתתפי הפורום

העמקת שותפויות ולמידת עמיתים במסגרת תת-הקבוצות הקיימות בפורום – יציאה ממבט כולל על שלב הכניסה להוראה אל תת-הקבוצות, צורכי החברים ו"לקוחותיהם".

מיסוד החונכות, ההשמה והסדרת המסגרות התוספתיות להתמחות

הבניית הזיקות בין המכללות והאוניברסיטאות לבין המחוזות בכל הנוגע להכשרה של חונכים בפועל, לתהליכי השמה ולמסגרות המאושרות להתמחות.

הבניית תרבות קליטה מיטבית למניעת נשירה של מורים חדשים

העצמת בתי הספר באמצעות ההשתתפות בתהליכים לזכייה ב"פרס הקליטה המיטבית" לשנה זו.

ביסוס שותפויות והעמקתן

העמקת מודלים של שותפויות בין מכללות/אוניברסיטאות לבין בתי ספר ומחוזות בכל הנוגע לשלב הכניסה להוראה. מעקב אחר מודלים ייחודיים של חממות המאפשרות תהליכי תמיכה למורים חדשים ולגננות חדשות, ושותפים בהן גם אנשי ההכשרה וגם אנשי מערכת החינוך הקולטת.

סיכומים משנים קודמות