מחקר מלווה סימולציה

מרכזת

ד"ר שירה אילוז

אוניברסיטת בר אילן

מבוא

הפורום מיועד לנציגים מצוותי מרכזי הסימולציות ולחוקרים במכללות להכשרת מורים.
בפורום נעסוק יחד בהצגת שאלות מחקר רלוונטיות, באיתור מחקר עדכני וכלי מחקר מהימנים ותקפים, בניתוח הממצאים במתודולוגיות איכותיות וכמותניות ועוד.

מטרות הפורום

מטרת הפורום היא לסייע למרכזי הסימולציה במוסדות השונים לפתח מחקרים שיסייעו בחיזוק הבסיס המחקרי של ההתנסות הסימולטיבית, ויאפשרו בניית מסד נתונים שיהווה בסיס לקבלת החלטות מושכלת.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

מפגשי הפורום יאפשרו מרחב לשיח עמיתים, לשיתוף בסוגיות שעולות על הפרק, ולהרחבת הידע התאורטי והפדגוגי.