מדעים

ביולוגיה יסודי, ביולוגיה על-יסודי, כימיה, לימודי הסביבה וחקלאות, פיסיקה

מרכזת

ד"ר יעל אוסטר

מכללת יעקב הרצוג

מבוא

הולכים ומתרבים המחקרים המראים את חשיבותם של איכות ההוראה והמורה להישגי החינוך ולהישגי התלמידים. גם בהיבטי עלות-תועלת שיפור איכות ההוראה הוא התהליך הזול והיעיל ביותר לשיפור ההישגים, כפי שמראה הטבלה בכתבה ב-Economist שכותרתה The Teachers" "Teaching (ראו קישור). טענה חשובה נוספת מצביעה על הכשרת המורים ככלי לשיפור המורים וההוראה, להבדיל מהתייחסות להוראה כאל כישרון מולד. שני היבטים אלו – חשיבות ההוראה והדרך לשיפור האיכות, העוברת בהכשרת המורים – הם הבסיס לקיומו ולפעילותו של פורום ראשי החוגים להוראת המדעים.

בעקבות פעילות הפורום ובסיוע מכון מופ"ת מחלחלות תובנות אלו גם לפיקוח ולהנהלת משרד החינוך. כיום מוסכם גם במשרד החינוך כי הפער בין מספר ואיכות המורים הנדרשים להוראת המדעים לבין המצב בפועל, שבו המספר והאיכות יורדים, מחייב התייחסות דחופה ועמוקה.
חברי הפורום רואים בשינוי הגישה הן של המשרד הן של המכללות הכרח, ופועלים במסגרת דיונים ושיחות בינם לבין מובילי הדעה ונושאי התפקידים במשרד החינוך למציאת דרכים להפיכת הכיוון ולהגדלת האטרקטיביות של החוגים להוראת המדעים ושל יוקרתם.

מטרות הפורום

לשתף ידע, רעיונות ויכולת ביצוע בין ראשי החוגים למדעים ולהפוך לכוח משפיע ומשמעותי בקידום חוגי המדעים במכללות, כדי להעלות את מספרם ואיכותם של הסטודנטים, לקדם את דרכי ההוראה ולשפר את מיצוב החוגים במכללות ובמשרד החינוך.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

 • מימוש ההחלטה להקמת ועדה משותפת למשרד החינוך ולנציגי הפורום, שתבחן ותנתח את המצב ותמליץ על:
  • דרכים להעלאת האטרקטיביות של החוגים להוראת המדעים: מלגות, תוכניות התפתחות מקצועית, הבטחת משרות ואימון אישי וכד'.
  • בחינה ועדכון של תוכניות הלימודים במכללות ובבתי הספר לצורך התאמה מיטבית בין הצרכים וההכשרה.
  • שיפור סביבת הוראת המדעים בבתי הספר, ותעדוף החינוך המדעי.
  • בחינה של מספר השעות ומבנה החוג (חד-חוגי או דו-חוגי) הנדרש להכשרת המורים להוראת מו"ט ביסודי.
 • התגייסות לקידום ולמימוש בפועל של המלצות הוועדה.
 • הרצאה מקוונת בתחום פדגוגיה והוראת מדעים.
 • קיום שני סיורים לימודיים.
 • גיבוש מתווה לתוכנית להכשרת לבורנטים במכללות: על רקע מחסור חריף בלבורנטים איכותיים בבתי הספר, מחסור הפוגע בהוראת מקצוע המדעים, משרד החינוך מתכוון לקדם תוכנית הכשרה ייעודית ללבורנטים לבתי
  הספר, והחוגים להוראת המדעים עשויים להיות המועמדים הטבעיים למימושה.

סיכומים משנים קודמות