מכללה מקדמת בריאות

מרכזת

ד"ר עירית חוף נהור

אורנים- המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

קידום בריאות הוא אתגר חשוב להכשרת מורי העתיד.

בריאות: על פי ארגון הבריאות העולמי(WHO, 1946; 1998) , בריאות היא תהליך הכולל רווחה (well being) חברתית, נפשית, רוחנית וגופנית, והיא משאב בסיסי של הפרט, הקהילה והחברה בכללותה. על כן יש לתמוך בה באמצעות השקעה בתנאי חיים אשר יוצרים אותה, מקיימים אותה ושומרים עליה.

קידום בריאות: אמנת אוטווה לקידום בריאות (WHO, 1986) הייתה נקודת מפנה בקידום בריאות, בהדגישה את השילוב שבין חמש אסטרטגיות פעולה: בניית מדיניות ציבורית בריאה, יצירת סביבה תומכת, חיזוק הפעילות הקהילתית, חיזוק מיומנויות הפרט וארגון מחדש של שירותי הבריאות (Green & Tones, 2010). בין השאר נקבע באמנה שיש להקנות לפרט ידע ומיומנויות לקבלת החלטות ולבחירה מושכלת ומודעת באורח חיים בריא, כך שהשינוי יושג מתוך מודעות ולאו דווקא באמצעות תמריץ.

כעשור לאחר חתימת אמנת אוטווה קיבל ארגון הבריאות העולמי החלטה הקובעת שלשילוב של חמש האסטרטגיות הללו יש השפעה מרבית על מצב הבריאות של האוכלוסייה, וקרא למדינות החברות בו, ובהן ישראל, להציב את קידום הבריאות בראש סולם העדיפויות (WHO, 1998). במשרד החינוך הוגדר נושא אורח החיים הבריא כיעד משרדי ארוך טווח (יוני, 2012).

החשיבות של קמפוס מקדם בריאות

המכללות האקדמיות בארץ, ובכללן המכללות לחינוך כמכשירות של מחנכי העתיד, הן מסגרות מתאימות לחינוך לאורח חיים בריא, להטמעת תרבות המקדמת בריאות וקיימות. הן יכולות לעשות זאת בכך שידגימו סביבה מקדמת בריאות ויזמנו לסטודנטים בכלל ולפרחי ההוראה בפרט רכישת ידע וטיפוח אוריינות בריאותית, עמדות ומיומנויות שיובילו להתנהגות בריאותית ולמניעת התנהגויות סיכוניות. מסגרת זו תתרום לעיצוב דמותם החינוכית כבוגרים-מורים-מחנכים מובילים שיוכלו להשפיע על אימוץ רצוני של אורח חיים פעיל ובריא בקרב תלמידיהם, ובאמצעותם גם במעגלי המשפחה, הקהילה והחברה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • גיוס מכללות אקדמיות ומכללות אקדמיות לחינוך להצטרף לתהליך של קידום הבריאות בהיקף ארצי: במהלך שנת תשע"ט הקול הקורא יישלח ארבע פעמים לראשי המכללות בארץ בדיוור אישי ישיר על ידי רכזת הפורום, ד"ר עירית חוף-נהור.
  • ליווי של המכללות שקיבלו הכרה כמקדמות בריאות לקראת השלב השני – קבלת הכרה בהיקף של שלושה כוכבים (הוחלט כי הענקת הכוכבים תתבצע בשני שלבים, ובשלב הראשון ניתן יהיה לקבל שני כוכבים לכל היותר).
  • בשנת תשע"ט יוזמנו להשתתף בפורום נציגי מכללות שכבר קיבלו הכרה כמכללה מקדמת בריאות. הפנייה לנציגי המכללות תיעשה על ידי רכזת הפורום, ובאופן רשמי מטעם מכון מופ"ת. השתתפות נציגי המכללות תאפשר יצירת פלטפורמה רחבה ללימוד ולשיתוף ברעיונות ובתוכניות, למשוב הדדי מקצועי ומכבד ולשותפות בפיתוח התהליכים העתידיים ברמה הארצית.
  • שניים מתוך חמשת מפגשי הפורום שייערכו במהלך תשע"ט יתקיימו במכללות שקיבלו הכרה כמקדמות בריאות, ואשר מעוניינות לארח ולשתף מקרוב את חברי הפורום בפועלן.
  • פיתוח משותף של תוכנית וחומרים מקוריים, במסגרת הקריטריונים המוגדרים עבור הכוכב השלישי.
  • פיתוח משותף של תהליכי הערכה ובקרה לטובת שימוש פנים-מכללתי עבור המכללות המבקשות הכרה.
  • העשרת אתר הקורס של הפורום: העלאת החומרים המקוריים שפיתחו המכללות שהוכרו כמקדמות בריאות תוך מתן קרדיט, וכן התוכניות והליכי ההערכה והבקרה שיפותחו במסגרת הפורום.
  • המשך תכנון מחקרי הערכה משותפים, תוך שילוב מכללות שאינן מכללות להוראה. גיבוש שאלון ידע ועמדות שיועבר לסגל ולסטודנטים לפני הפעלת היוזמות בקידום בריאות ואחריהן.
  • קבלת אישור להעברת הקורס המקוון "בריאות התלמיד ורווחתו" אשר פותח בתשע"ז.

סיכומים משנים קודמות