רג"ב – מרכזי תכנית המצויינים

מרכזת

ד"ר תמי הופמן

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

מבוא

הפורום משמש מרחב מקצועי לרכזי תוכניות רג"ב במכללות, והוא פועל בשני רבדים: האחד – כקבוצה לומדת וכקבוצת תמיכה בתהליכי התכנון, הביצוע וההערכה של תהליכים שונים המתקיימים במכללות בהקשר לתוכנית רג"ב. האחר – כמרחב ליצירת שותפויות בין-מכללתיות רב-תרבותיות, כמודלינג לפעולת התוכנית בכל אחת מן המכללות.

מטרות הפורום

  • ללוות את הרכזים בעשייה החינוכית בתוכניות השונות במכללות.
  • לזמן מידת עמיתים ופיתוח משותף של רעיונות לקידום תוכניות המצוינים במכללות.
  • לייצר קבוצת שיח מובילה על אודות התוכנית הארצית ורכיביה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ט

  • חשיבה מחודשת על רכיבי ההתנסות הייחודית: מהי משמעות הייחודיות של ההתנסות ברג"ב? מהן הסדירויות המתאימות עבורה? כיצד ההתנסות הייחודית משתלבת ברכיבי התוכנית האחרים בכל מכללה, ובתהליכי ההתנסות הפדגוגיים של הסטודנטים במסלולים השונים?
  • עבודה משותפת על הכנסים הארציים, וחשיבה מחודשת על הפורמטים השונים.
  • המשך הדיון בתהליכי השיווק והנראות של התוכנית ברמה המכללתית וברמה הארצית.
  • יצירת שותפויות בין-מכללתיות בנושאים שונים.
  • העמקה וחשיבה על דרכי השיח המתקיימות בפורום.

סיכומים משנים קודמות