החזרות וביטולים של רכישת מוצרים ופעילויות באתר תיעשה בהתאם לתקנון זה.

החזרות וביטולי מוצרים ושירותים

א. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
  1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
  2. ברכישת שירות (כל פעילות בתשלום / קורס / סדנה / יום עיון / מפגש / התמחות / למידה מקוונת / קבוצת עניין / סמינר או סיור לימודי בישראך) – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, בעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ב.  תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") יחזיר מכון מופ"ת, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם
אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו למופ"ת במקום שבו נמסר.
ג.  תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה: במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר מכון מופ"ת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את כספך במלואו, ללא חיוב דמי ביטול.
ד.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול. 
ה.  לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, לרבות טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

שינויים וביטולים – הוראות כלליות

ו.  בקשות לשינויים ברישום או ביטולים יופנו למנהל לומדים בלבד.
ז.  שינויים ברישום או ביטולים יוגשו בכתב (פקס או מייל).
ח. מועד קבלת הבקשה בכתב לשינוי או ביטול רישום, הוא המועד הקובע את גובה ההחזר הכספי.
ט. החזרים כספיים יבוצעו עד 14 ימים ממועד ביטול הרישום.
י.  רכז מנהל לומדים יודיע לתלמיד (במייל או בטלפון) על קליטת הבקשה להחלפה/דחייה/ביטול והחזר כספי (במידת הצורך), מייד עם קבלתה. בסיום הטיפול רכז מנהל לומדים 
  ישלח לתלמיד מכתב עם כל פרטי ההחלטה.
יא. תלמיד המבקש לדחות פעילות למועד אחר או להחליף פעילות (לאחר תשלום), יודיע על כך בכתב לרכז מנהל לומדים, בכתב, בפקס או במייל.
יב. דחייה או החלפת פעילות אינה מזכה בהחזרת דמי רישום או בתשלום עבור הפעילות. רכז מנהל לומדים ידאג לזיכוי או גביה מהלומד במקרה של החלפה.
יג.  דחייה או החלפת פעילות בפעם שנייה תאושר על-ידי ועדת חריגים.

שינויים וביטולים – פעילות בין-לאומית (טבלה באנגלית)

יד.  כל הבקשות לשינויים ברישום, לביטולים, לדחיית פעילות למועד אחר או להחלפתה (לאחר התשלום) יופנו, בפקס או המייל, למזכירות הערוץ הבין-לאומי בלבד (international@macam.ac.il).
טו. רכז הערוץ הבין-לאומי יודיע לתלמיד (במייל או בטלפון) על קליטת הבקשה מיד עם קבלתה. בסיום הטיפול ישלח לתלמיד מכתב עם כל פרטי ההחלטה.
טז. מועד קבלת הבקשה בכתב לשינוי או לביטול רישום, הוא המועד הקובע את גובה ההחזר הכספי (במידת הצורך), והחזרים הכספיים יבוצעו עד 14 ימים ממועד ביטול הרישום.
יז. דחייה או החלפת פעילות אינה מזכה בהחזרת דמי רישום או בתשלום עבור הפעילות. הרכז ידאג לזיכוי או גביה מהלומד במקרה של החלפה.
יח.  דחייה או החלפת פעילות בפעם שנייה תאושר על-ידי ועדת חריגים.

ביטול רישום

יד.  מועמד המבקש לבטל את הרשמתו יודיע על כך בכתב למדור רישום באמצעות טופס ביטול רישום (נספח א) אותו ניתן לשלוח באמצעות דואר, פקס או מייל.
טו. מועדי ביטול וגובה החזרי תשלום ודמי רישום הם כדלקמן:טז.  המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי המבטל את הרישום יהיה תאריך קבלת ההודעה בכתב במשרדי מכון מופ"ת.

יז.   הכסף יוחזר ללומד באמצעות המחאה או באמצעות כרטיס אשראי.

מדיניות משלוחים

כללי:
הכנת הזמנות למשלוח אורכת על פי רוב 4-1 ימי עסקים (ימים א-ה, בין השעות 09:00-15:00)
הכנת הזמנות למשלוח אורכת זמן רב יותר בחופשות, חודש הספר העברי ובתקופת מבצעים גדולים.
המשלוח מתבצע על ידי דואר ישראל. למכון מופ"ת אין שליטה על משך הזמן מרגע מסירת החבילה לדואר ועד להגעתה אל הלקוח. מילוי פרטי כתובת מדויקת, לרבות מיקוד ומספרי טלפון קבוע ונייד משפרים את הסיכוי למסירה מהירה של החבילה.
במקומות אשר אינם נכללים בקטגוריה של ישובים גדולים או מרכז הארץ זמן הגעת המשלוח רב יותר בהתאם למיקום וללוח העבודה של הדואר.
מכון מופ"ת איננו מתחייב על זמן הגעה מסוים ועל מהירות הטיפול בדואר ישראל,  אנו עושים את מירב המאמצים לסיים הכנת הזמנות ולמסור במהירות  האפשרית
משלוח לחו"ל:
אתר זה שולח ספרים רק בתחומי מדינת ישראל. להזמנות עבור כתובות בחו"ל  יש להתקשר למספר 03-6901428
איסוף עצמי:
ניתן להגיע לאסוף את הספרים ממכון מופ"ת, השירות אינו כרוך בתשלום.

  לפניות בנושא ביטולי רכישות ספרים
ניתן לפנות בימים ראשון – חמישי
בין השעות 9:00 – 15:00
טל': 03-6901428 קובי
kobi_s@macam.ac.il

  לפניות בנושא הרשמה וביטולי הרשמה לפעילויות
מינהל לומדים:
טל': 03-6901426/401, פקס: 03-6901481
mlomdim@macam.ac.il

לפניות בנושא הרשמה וביטולי הרשמה לפעילויות בין-לאומיות
הערוץ הבין-לאומי:
טל': 03-6901488, פקס: 03-6988618
international@macam.ac.il